Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Meghagyás
2013.09.24. 19:29
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) szerint:

3. § E törvény és a honvédelmi jogszabályok alkalmazásában

22. meghagyás: álláshelyhez, munkakörhöz (a továbbiakban együtt: munkakör) kapcsolódóan és névre szólóan végrehajtott eljárás, amely során a jogszabály vagy hatósági határozat alapján meghagyásba bevont szerv által kijelölt személyek a meghagyási névjegyzékbe kerülnek, és akiket ez alapján a katonai igazgatási szervek a munkakörüktől eltérő szolgálatteljesítési helyre nem hívhatnak be,

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 614/2022. Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján:

3. meghagyási névjegyzék: a meghagyásba bevont szerv megnevezését, meghagyási kategóriáját, székhelyét, telephelyét, illetve fióktelepének pontos címét, a meghagyással kapcsolatos feladatok elvégzéséért felelős személy nevét és elérhetőségét, a meghagyásra kijelölt munkakörök megnevezését, azonos munkakörök mennyiségét és az adott munkakörök közül meghagyásra tervezettek számát, valamint a munkakört betöltő hadkötelesnek a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti adatait tartalmazó jegyzék,

A meghagyásba tartozó munkaköröket, valamint a meghagyásba bevont szerveket és szervezeteket a Hvt. 1. melléklete tartalmazza.

 

A Hvt. 38. §-a alapján:

(2) Az 1. melléklet szerinti I. meghagyási kategóriába tartozó munkaköröket betöltő valamennyi hadköteles a munkakörében kerül meghagyásra.

(3) Az 1. melléklet szerinti II. és III. meghagyási kategóriába tartozó, meghagyásba bevont szerv vagy szervezet honvédelmi feladatként meghagyási névjegyzéket készít. Meghagyási névjegyzékbe a meghagyásba bevont szerv vagy szervezet csak

a) az alaprendeltetéséhez fűződő honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, vagy

b) az alaprendeltetése alapján hadiállapotra meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül szükséges munkakört, valamint az azt betöltő hadkötelest jelölheti ki.

 

A Korm. rendelet 22. §-a szerint:

22. § (1) A meghagyásba bevont szerv kijelöli a meghagyás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személyt.

(2) A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni a meghagyási névjegyzék előkészítése érdekében a meghagyással érintett munkaköröket. Meghagyással érintett munkakörként a honvédelem irányításához, vezetéséhez, a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, valamint a gazdaság működőképességének biztosításához, a honvédelmi, a rendvédelmi feladatok megvalósulásához, a védelmi fejlesztéshez, a hadiipari termeléshez, a legfontosabb lakosságellátási feladatokhoz nélkülözhetetlen munkakörben, beosztásban, álláshelyen ellátandó feladat jelölhető ki.

(3) A munkakör kijelölését a meghagyásba bevont szerv a kijelölő iratban indokolni köteles.

(4) A Hvt. 1. melléklete szerinti III. kategóriába tartozó szerv egy adott munkakör esetében – amennyiben az adott munkakörből több is van – legfeljebb az érintett munkakörök 60%-át jelölheti ki meghagyásra.

(5) A (4) bekezdésben meghatározottnál nagyobb arányban kizárólag a miniszter egyedi engedélye alapján jelölhet ki munkakört.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott egyedi engedély iránti kérelmet a miniszterhez címezve a Honvéd Vezérkar főnöke részére kell megküldeni.

(7) A miniszter az (5) bekezdés szerinti döntéséről írásban tájékoztatja a kérelmezőt, a meghagyásba vonó területi védelmi bizottságot és a Honvéd Vezérkar főnökét.

(8) A meghagyási névjegyzéken a Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, a nemzetbiztonsági szolgálatoknál és az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hadkötelesek munkakörét nem kell feltüntetni.

A meghagyásba bevont szervezetek a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az alábbi adatszolgáltatásokat teljesítik:

I. Automatikus, illetve megkeresésre történő adatszolgáltatást a hadköteles nyilvántartáshoz a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 19. § és 20. §-ában meghatározottak szerint.

Automatikus adatszolgáltatás

19. § A katonai szolgálat felső korhatárát a tárgyév december 31-ig el nem érő hadkötelesekről a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére adatot szolgáltat (...) w) a meghagyásban érintett személyekről a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet.

20. § (1) A 19. §-ban meghatározott adatszolgáltatásokat (...) i) jogszabályban meghatározott vagy jogszabályban meghatározottak alapján meghagyásba bevont szervezet a hadkötelezettségtől eltérő időszakban minden év január 31. napjáig, a hadkötelezettség fennállásának időszakában minden hónap 5. napjáig (...) küldi meg a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

 

Megkeresésre történő adatszolgáltatás

22. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére 8 napon belül a 15. § (1) bekezdése szerinti célból a megkeresésben szereplő személyekről a 6. mellékletben foglalt, általa kezelt adatot szolgáltat a hadköteles nyilvántartás pontosításához

a) a 19. §-ban meghatározott adatszolgáltató szerv.

 

II. A meghagyással kapcsolatos nyilvántartásokhoz a Haktv.-ben meghatározott adattartalommal és gyakorisággal, a 614/2022. Korm. rendeletben meghatározott módon és formában.

A Haktv. 26. §-a szerint: (4) A jogszabályban és jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére szolgáltatja a 9. mellékletben meghatározott adatokat

a) békeidőszakban évente január 31-ig,

b) hadkötelezettség bevezetésének a Kormány általi kezdeményezését követő 5 napon belül.

Ha a meghagyásban érintett szerv, szervezet, illetve egyéni vállalkozó, vagy a kijelölt kapcsolattartó adataiban, vagy a kijelölő jogszabályban, bírósági határozatban változás történik, a változásról adatszolgáltatást kell teljesíteni a változást követő 8 napon belül.

Ha a meghagyásban érintett munkakörökben, illetve az azokat betöltő hadkötelesek adataiban változás történik, arról az éves adatszolgáltatáson kívül nem kell külön adatszolgáltatást küldeni.

Az adatszolgáltatás módja

A Korm. rendelet szerint:

25. § (1) A meghagyásba bevont szerv a meghagyási névjegyzéknek a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére történő továbbítását az 1. mellékletben meghatározott követelmények szerinti formátumban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus kapcsolattartás útján, vagy az elektronikus adathordozó postai úton történő megküldésével teljesítheti.

(2) A postai úton történő adatszolgáltatás során fel kell tüntetni a meghagyásba bevont szerv megnevezését, körbélyegzőjének lenyomatát, képviselőjének aláírását, továbbá az adatszolgáltatás okát és idejét.

(3) Elektronikus kapcsolattartás útján történő adatszolgáltatás esetén, ha nem az adatszolgáltatásra kötelezett, hanem az általa erre felhatalmazott személy teljesíti az adatszolgáltatást, postai úton az arra rendszeresített formanyomtatványon előzetes meghatalmazást kell küldenie a felhatalmazott személyről, amely visszavonásig érvényes, és tartalmazza a felhatalmazott személy azonosításához szükséges adatokat. A formanyomtatvány adattartalmára vonatkozó követelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A (3) bekezdés szerinti meghatalmazást az adatszolgáltatásra kötelezett az Eüsztv. szerinti rendelkezési nyilvántartás útján is megteheti. Ebben az esetben a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a rendelkezési nyilvántartásban ellenőrzi az érvényes rendelkezés meglétét.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 19. § n) pontja szerinti együttműködési megállapodás ettől eltérően rendelkezik.

Meghagyási névjegyzék formátumára vonatkozó követelmények

 

A Korm. rendelet 2. melléklete szerint:

1. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus kapcsolattartás útján, formanyomtatvánnyal, csatolmányaként a munkakörökre és a munkaköröket betöltő, hadkötelezettség alá tartozó személyekre vonatkozóan táblázatkezelő alkalmazással készített dokumentumokkal (2. pont 2.2. és 2.3. alpontjában meghatározott adatállományok).

2. Az adatállományok elektronikus adathordozón, postai úton történő megküldésével „csv” formátumban. Minden mező után pontosvessző következik, akkor is, ha nincs benne adat.

3. Az adatállományok elektronikus adathordozón, postai úton történő megküldésével „MS Excel” formátumban. Amennyiben a 2. pontban meghatározott formátumot nem lehet előállítani, akkor a meghagyási névjegyzéket „MS Excel” formátumban, egy munkafüzetben, adatállományonként külön-külön munkalapon kell elkészíteni. A munkalapok tartalma megegyezik a 2. pontban meghatározott adatállományok adattartalmával.

4. Az 1. és 2. pontban meghatározott adatállományokra vonatkozóan: A megadott meghagyásra kijelölt munkakörök megnevezésében a szervezetben elfoglalt hierarchiát, illetve a szervezeti elem megnevezését nem kell feltüntetni. Egy sor csak egy meghagyott személy adatait tartalmazhatja. A személy előneveit, címeit az adatszolgáltatásban nem szabad feltüntetni. A harmadik adatállományban a személyeknél a munkakörök megnevezése kizárólag a második adatállományban megadott meghagyásra kijelölt munkakörök megnevezésének egyikét tartalmazhatja. Az adatszolgáltatás Windows karakterkódolással (1250-es kódlap) kerül teljesítésre.

Az első adatállomány egy szöveges állomány („csv”), melyben az első sor a szervezet adatait pontosvesszővel elválasztva az 1. melléklet 2.1. pontjának megfelelően tartalmazza:

2.1.1. jogszabályban kijelölt szervezet esetén:

2.1.1.1. szerv megnevezése,

2.1.1.2. meghagyási kategória,

2.1.1.3. meghagyási alkategória,

2.1.1.4. szerv székhelye,

2.1.1.5. szerv címe,

2.1.1.6. felelős személy neve,

2.1.1.7. felelős személy telefonszáma,

2.1.1.8. felelős személy e-mail-címe,

2.1.1.9. központi hivatallá nyilvánítást tartalmazó jogszabály (központi hivatal esetén),

2.1.1.10. honvédelmi feladat ellátására kijelölő jogszabály (18. alkategória esetén),

2.1.1.11. bírósági határozat száma a nyilvántartásba vételről (19. alkategória esetén).

2.1.2. egyedileg kijelölt egyéni vállalkozó esetén:

2.1.2.1. meghagyási kategória,

2.1.2.2. a kijelölő határozat száma, kiállítója,

2.1.2.3. az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail-címe,

2.1.2.4. ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó, a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail-címe.

2.1.3. egyedileg kijelölt szervezet esetén:

2.1.3.1. meghagyási kategória,

2.1.3.2. a kijelölő határozat száma, kiállítója,

2.1.3.3. a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,

2.1.3.4. a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail-címe.

2.2. A második adatállomány a következő adatokat tartalmazza 1-1 munkakörre vonatkozóan, soronként:

2.2.1. meghagyásra kijelölt munkakörök megnevezése,

2.2.2. azonos munkakörök mennyisége (munkakörönként),

2.2.3. azonos munkakörök közül meghagyásra tervezettek száma (munkakörönként).

2.3. A harmadik adatállomány soronként tartalmazza a meghagyásra tervezett személyek adatait a következő sorrendben:

2.3.1. születési családi név,

2.3.2. születési 1. utónév,

2.3.3. születési 2. utónév,

2.3.4. házassági családi név,

2.3.5. házassági 1. utónév,

2.3.6. házassági 2. utónév,

2.3.7. anyja születési családi neve,

2.3.8. anyja születési 1. utóneve,

2.3.9. anyja születési 2. utóneve,

2.3.10. születési idő (év, hónap, nap formátumban),

2.3.11. születési hely,

2.3.12. munkakör.

 

A meghatalmazási formanyomtatvány adattartalma

1. A meghatalmazásban szereplő adatok egyéni vállalkozó esetén a következők:

1.1. egyéni vállalkozó neve,

1.2. egyéni vállalkozó címe,

1.3. egyéni vállalkozó adószáma,

1.4. adatszolgáltató személy megadott e-mail-címe,

1.5. – ha az adatszolgáltató személy nem az egyéni vállalkozó – az adatszolgáltató neve.

2. A meghatalmazásban szereplő adatok szervezet esetén a következők:

2.1. cég megnevezése,

2.2. a cég rövidített megnevezése (ha szükséges),

2.3. székhelye,

2.4. adószáma,

2.5. adatszolgáltató személyre vonatkozóan:

2.6. megadott e-mail-cím,

2.7. név.

kapcsolódó tartalmak
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2