Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Fizetés, juttatások, járandóságok
2013.09.30. 19:02
Önkéntes tartalékos katonák járandóságai

A Honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (továbbiakban: Hjt.) 219. § (1) bekezdése alapján az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítése időtartamára
(1) a) illetményként a szolgálati helye szerinti állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresí-tett szolgálati beosztásához tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő alapilletményre,
   b) miniszteri rendeletben meghatározottak szerint laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá egyes szociális támogatásokra és egyes utazási költségeinek a megtérítésére jogosult.
(2) Ha a szolgálati járandóságban részesülő önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítése évente
       a) a 60 napot nem haladja meg, akkor illetményre nem jogosult,
     b) a 60 napot meghaladja, akkor a 60 napot meghaladó időtartamra az önkéntes tartalékos katonát a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított illetményként az irányadó időszakra vonatkozó, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított, (1) bekezdés szerinti illetményének és szolgálati járandóságának különbözete illeti meg.

(3) Azon önkéntes tartalékos katonák, akik alapilletményének összege nem éri el a 2019. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum összegét, bérminimum kiegészítő illetményre is jogosultak.

(4) Az önkéntes tartalékos katona illetményéről, szerződéskötési díjáról és rendelkezésre állási díjáról írásban lemondhat.

(5) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal a honvédelmi illetményalap 45%-ában megállapított szerződéskötési díjra jogosult. (2019. évben: 20 070,- Ft)

(6) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona egyszeri alka-lommal a honvédelmi illetményalap 75%-ában megállapított szerződéskötési díjra jogosult, ha az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot legalább két évre vállalja. (2019. évben: 33 450,- Ft)

(7) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes műveleti tartalékos katona teljesített szolgálati évenként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege a minimálbér 150%-a. (2019. évben: 223 500,- Ft)

(8) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona teljesített szolgálati évenként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege megegyezik a minimálbérrel. (2019. évben: 149 000,- Ft)

(9) A szolgálathalasztás esetén a teljesített szolgálati évek utáni rendelkezésre állási díj – a szolgálathalasztás időtartamán kívüli időszakra eső – időarányos összegben jár.

(10) A rendelkezésre állási díj összegének megállapítása során az annak alapját képező, leszolgált év utol-só napján érvényes minimálbér összegét kell figyelembe venni.

(11) A rendelkezésre állási díjat leszolgált évenként utólag, legkésőbb a teljesített évet követő második hónap utolsó napjáig kell kifizetni.

(12) A szerződéskötési díjat a szerződés aláírását követő negyedik hónap 5. napjáig kell kifizetni.

Önkéntes tartalékos katonák utazási költségtérítése

Munkavégzés esetén munkába járással kapcsolatos helyközi utazások:
     1) Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet alapján a bevonulás és a szolgálatból történő elbocsátást követő hazautazás közösségi közlekedési eszközök legalacsonyabb komfort-fokozatú menetrend szerinti járatain felmerülő, kedvezmény nélküli díjszabás szerinti összege helyközi utazás esetén 100%-os mértékben elszámolhatóak. Az elszámoláshoz közösségi közlekedési eszköz igény-bevétele esetén (MÁV, VOLÁN) csatolni kell az utazási költségről szóló számlát (egyszerűsített számlát).
      A számlát az önkéntes tartalékos állományilletékes katonai szervezete nevére és címére kell kiállítani, ezért a különböző, a személyt egyéb más jogcímen (pl.: hallgatóként) esetlegesen megillető utazási kedvezmények nem vehetők igénybe.
     Amennyiben az önkéntes tartalékos végleges szerződésében más katonai szervezet szerepel, akkor az abban szereplő katonai szervezet nevére és címére kell a számlát kiállítani.
    Az elszámolás személyi menetlevél felhasználásával történik, mely az önkéntes tartalékos katona részére a bevonulás napján kerül kiadásra.

    A bevonulás – és lehetőség szerint az elbocsátás – napjára szóló menetjegyek megvásárlásáról szóló számlákat a szolgálatteljesítés helye szerinti katonai szervezet pénzügyi szerve a szolgálatból történő elbocsátás előtt helyben összegyűjti. A tényleges elszámolást és az utazási költségtérítés utalását az állományilletékes katonai szervezet pénzügyi szerve hajtja végre. A számlák kifizetése azok parancsba tételét követően bankszámlára történő átutalással történik, ennek hiányában lakcímre történő postai utalással lehetséges. Amennyiben az elbocsátás napjára szóló menetjegy előre nem váltható meg, az arról szóló számlákat az elszámolás érdekében postán kell megküldeni az állományilletékes katonai szervezet részére elbocsátást követő 30. napig.

  2) Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat alatt a szolgálatteljesítés helyére munkába járással kapcsolatos helyközi utazás költségei közösségi közlekedéssel történő napi (hétvégi) munkába járás és hazautazás esetén 86%-os mértékben számolhatóak el. Az elszámoláshoz menetjegy vagy bérlet leadása szükséges.
     Indokolt esetben az állományilletékes parancsnok személygépkocsi használatot is engedélyezhet, ebben az esetben 15 Ft/km normaköltség figyelembe vételével történik az elszámolás. Költségtérítésként az üzemanyagköltség nem számolható el. Munkába járás céljából helyi közlekedési bérlet leadása nem lehetséges.
       A munkába járási költségtérítés megállapításához, az önkéntes tartalékos katonának kérelmet kell kitöltenie, mely alapján kerül majd a munkába járási költségei részére parancsban engedélyezésre.
      A munkába járási költségek elszámolása havonta vagy ha tényleges szolgálatteljesítési ideje egy hónapnál kevesebb, akkor a tényleges szolgálatteljesítés utolsó napján szolgálati jegyen történik. A kérelem és a szolgálati jegy a bevonulás napján a személyi menetlevéllel együtt kerül átadásra.

Szolgálati kiküldetés szerinti szolgálatteljesítés ideje alatti utazások:

3) Bevonulás és szolgálatból történő elbocsátás:

   A HM rendelet alapján a bevonulás és a szolgálatból történő elbocsátást követő hazautazás közösségi közlekedési eszközök legalacsonyabb komfortfokozatú menetrend szerinti járatain felmerülő, kedvezmény nélküli díjszabás szerinti összege helyközi utazás esetén 100%-os mértékben elszámolhatóak. Az elszámoláshoz közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén (MÁV, VOLÁN) csatolni kell az utazási költségről szóló számlát (egyszerűsített számlát).
  
    A számlát az önkéntes tartalékos szerződésében szereplő állományilletékes katonai szervezet nevére és címére kell kiállítani, ezért a különböző, a személyt egyéb más jogcímen (pl.: hallgatóként) esetlegesen megillető utazási kedvezmények nem vehetők igénybe.

   Amennyiben az önkéntes tartalékos végleges szerződésében más katonai szervezet szerepel, akkor az abban szereplő katonai szervezet nevére és címére kell a számlát kiállítani.

A személyi menetleveleket, a bevonulás – és lehetőség szerint az elbocsátás – napjára szóló menet-jegyek megvásárlásáról szóló számlákat az állományilletékes és a szolgálatteljesítés helye szerinti katonai szervezet pénzügyi szerve a szolgálatból történő elbocsátás előtt helyben összegyűjti. A tényleges elszámolást és az utazási költségtérítés utalását az állományilletékes katonai szervezet pénzügyi szerve hajtja végre. Az utazási költségek kifizetése azok parancsba tételét követően bankszámlára történő átutalással történik, ennek hiányában lakcímre történő postai utalással lehetséges. Amennyiben az elbocsátás napjára szóló menetjegy előre nem váltható meg, az arról szóló számlákat az elszámolás érdekében postán kell megküldeni az állományilletékes katonai szervezet részére elbocsátást követő 30. napig.

4) Szolgálatteljesítés ideje alatti utazások: Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat alatt a szolgálatteljesítés helye vagy lakóhelye (tartózkodási helye) és a munkavégzés helye közötti helyközi utazási költségek közösségi közlekedéssel történő napi vagy hétvégi utazás esetén 100%-os mértékben számolhatóak el. A tiszti állománycsoportba tartozó önkéntes tartalékos katona részére magasabb komfortfokozatú közlekedési eszköz – ideértve a pótjegy-, helyjegy-köteles közlekedési eszközt – igénybevétele is engedélyezésre kerül.
   Az elszámoláshoz számla leadása szükséges. Utazás céljából a szolgálatteljesítési helyre vagy lakó-helyre (tartózkodási helyre) érvényes helyi közlekedési bérlet leadása és elszámolása nem lehetséges. Az utazási költségekről szóló számlák valamint a személyi menetlevelek összegyűjtése és az utalás a bevonulás és a szolgálatból történő elbocsátást követő hazautazásnál ismertetettekhez hasonló módon fog történ-ni.

Az 1), 3) és 4) pont szerinti utazásoknál az állományilletékes parancsnok különösen indokolt esetben engedélyezheti az utazáshoz magántulajdonban levő saját személygépkocsi (saját vagy házastársa tulajdonában lévő, vagy általuk zárt végű, pénzügyi lízingbe vett, a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi) használatát és a költségek elszámolását is. Az erre vonatkozó kérelmet az önkéntes tartalékos katona a bevonulás előtt és a bevonulás napján is benyújthatja az állományilletékes parancsnok részére. Forgalmi engedély, teljes körű CASCO biztosítás kötvény, valamint kötelező és teljes körű CASCO biztosítás befizetését igazoló szelvény vagy banki kivonat fénymásolat megléte és le-adása valamint a kérelem pozitív elbírálása esetén az állományilletékes parancsnok kétoldalú megállapodást köt az önkéntes tartalékos katonával. Ez esetben a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzem-anyagár, valamint 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kiszámított összeg kerül kifizetésre.
kapcsolódó tartalmak
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványok
tartalom2