Katona akarok lenni Tartalékos (ÖMT, ÖVT) akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Kegyelet
Igénybevétel
2013.09.30. 18:57
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 216. § (4) bekezdése az ÖT-ok esetében három évente hat hónap igénybevételt tesz lehetővé a kiképzésen túl (mely időtartam az érintett beleegyezésével meghosszabbítható). A behívások ütemezése során figyelembe vételre kerül a Hjt. 216. § (2) bekezdése, mely alapján a tényleges szolgálatteljesítésre történő behívás tervezett időpontját - a negyedév megjelölésével - a tárgyévet megelőző év utolsó negyedévében a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni. A tényleges szolgálat időtartama a fenti kereteken belül a Magyar Honvédség igényeinek megfelelően, a tényleges feladat alapján kerül meghatározásra. A tényleges szolgálatot töltő ÖT a hivatásos és szerződéses állományra vonatkozó szabályok szerint vezényelhető.

Különleges jogrendben (veszélyhelyzet, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot, váratlan külső fegyveres támadás), valamint katasztrófaveszélyben jogszabály, illetve jogszabály felhatalmazása alapján az ÖT állomány behívása a normál (béke-) időszaktól eltérően került szabályozásra. Az önkéntes tartalékosok békeidőszakban és különleges jogrend időszakában történő behívási idejét a honvédek jogállásáról szóló 2012.évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013.(VIII.12.) HM rendelet 248. és a 254. §-ai szabályozzák.

Az önkéntes tartalékosok tényleges szolgálatra történő behívására békeidőszakban kiképzésre és felkészítésre, továbbá tényleges szolgálatra (pl. természeti, ipari katasztrófák idején), illetve személyes vállalás alapján külszolgálat teljesítésére, továbbá különleges jogrend bevezetése esetén az MH KIKNYP által kiadott behívóparanccsal, valamint bevonulási paranccsal kerülhet sor.

Az ÖT részére saját kérelme alapján egészségi, tanulmányi, családi ok, illetve fontos személyi érdek, munkáltatója kérelme alapján – amennyiben kötött az MH-val megállapodást – a működésével összefüggő ok miatt a tényleges szolgálatteljesítésre vonatkozóan szolgálat-átütemezés, illetve szolgálathalasztás adható.

A tényleges szolgálatteljesítés elhalasztására vagy átütemezésére irányuló kérelem a behívóparancs kézbesítéséig postai úton vagy személyesen nyújtható be az MH KIKNYP parancsnokának címezve bármely katonai igazgatási szervhez, kivéve, ha a kérelem alapjául szolgáló ok ezt követően keletkezett. A kérelem benyújtása a behívóparancs és a bevonulási parancs teljesítésére – az átütemezés vagy elhalasztás tárgyában hozott jogerős határozat kézbesítéséig – halasztó hatályú.

A bevonulási paranccsal ellátott önkéntes tartalékos katona a kérelmét a bevonulási parancs közlésekor telefonon vagy elektronikus levél formájában is előadhatja, kivéve, ha a szolgálathalasztás oka ezt követően keletkezett azzal, hogy az ezt követő 3 napon belül – postai úton vagy személyesen – írásban is be kell nyújtani a kérelmet az MH KIKNYP parancsnokának címezve bármely katonai igazgatási szervhez.

Az MH KIKNYP parancsnoka a benyújtott írásbeli kérelem katonai igazgatási szervhez történő beérkezését követő 3 napon belül a rendelkezésére álló adatok alapján hatósági határozatban dönt a tényleges szolgálatteljesítés elhalasztásának vagy átütemezésének engedélyezéséről vagy elutasításáról.

A behívóparancs kiadását vagy a bevonulási parancs közlését követően benyújtott szolgálathalasztási, behívás átütemezési kérelem esetén, ha az MH KIKNYP parancsnoka a kérelemben foglaltaknak helyt ad, akkor a behívóparancsot vagy a bevonulási parancsot határozatban vonja vissza, és ezzel egyidejűleg meghatározza az annak bevonását megalapozó ok megszűnését követő legkorábbi behívhatóság időpontját.

Az igénybevétel speciális szabályai ÖVT vonatkozásában:

Az ÖVT béke idején a HM Ei Zrt. munkavállalójaként FBŐ munkakörben a honvédség kijelölt objektumainak őrzés-védelmi feladatait látja el. Tényleges szolgálatra az őrzött objektumoknál katonai őrzés-védelemre történő áttérés esetén behívható a szerződésben alapfeladatként vállalt őrbeosztás és -feladatok végrehajtására, valamint a honvédség feladatai ellátásában való közreműködésre. 

Amennyiben azt szerződéskötéskor nem zárta ki, az ÖVT az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság megállapítását, valamint a speciális felkészítés végrehajtását követően részt vehet külföldi műveletekben, missziós feladatokban. A védelmi tartalékosok igénybe vehetők természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárításában való részvételre, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására.

Azon védelmi tartalékosok esetében, akik korábban nem szereztek katonai szakképzettséget, tapasztalatot, a tényleges szolgálatra történő behívást megelőzi a felkészítés és kiképzés végrehajtása.
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Meghatalmazás
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványok
tartalom2